Danas je:   25.09.2018

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Karakteristike
Karakteristike

 

  • Standardizacija - primena vodećih industrijskih standarda: UNIX (POSIX); TCP/IP LAN i WAN mreža; RDBMS SQL kompatibilnost; X Window i Motif korisnički interfejs.

  • Fleksibilnost - primenjena tehnologija omogućuje različite scenarije sistema SCADA, uz garantovanu satisfakciju korisnika/klijenta.

  • Skalabilnost - od jednog do više desetina servera, i stotine podstanica.

  • Komunikativnost - jednostavna integracija u postojeće prenosne mreže. 

  • Pouzdanost - visok nivo raspoloživosti; "hot/standby" i druge dualne konfiguracije.

  • Geografski razudjeni sistemi - puna podrška "WAN" mreža.

  • Hierarhijska organizacija - hierarhijske konfiguracije servera uz podršku TASE2.0 standarda i SCADA-SCADA komunikacionih protokola.

  • Adaptibilnost - zadovoljenje posebnih potreba korisnika.

  • Tehnička podrška i održavanje - 24 x 7 tehnička podrška, uz mogućnost daljinskog održavanja i administracije sistema u pogonu.

  • Edukacija - obuka osoblja korisnika - standardna i po posebnom zahtevu.

Napomena:  VIEW4 je softver bez "grešaka/bug-ova" - znači da ako uočite neki problem u radu, budite sigurni da nije u pitanju "bug" već neka sistemska karakteristika koja nije propisno dokumentovana - naravno, ovo je "namerna" šala.