Danas je:   25.09.2018

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija Paket VIEW4 Server VIEW4
Server VIEW4

 

Server VIEW4 predstavlja centralnu komponentu VIEW4 SCADA aplikacije, i nalazi se u osnovi svake aktivnosti sistema VIEW4.  U najkraćem, server VIEW4 je jedini odgovoran za rad celokupnog SCADA sistema.  Lista koja sledi, iako daleko od toga da je potpuna, ukazuje na osnovne zadatke/poslove čije ispunjenje server mora da obezbedi:

 • Rukovanje i održavanje baza podataka
 • Obradu (procesiranje) prikupljenih podataka iz procesa
 • Obradu (procesiranje) izračunatih podataka
 • Obradu (procesiranje) unetih podataka
 • Obradu (procesiranje) podataka po specijalnim zahtevima
 • Obradu (procesiranje) pogonskih dogadjaja
 • Hronološku registraciju dogadjaja - SOE (Sequence of Events)
 • Rukovanje HMI upravljačkim nalozima (komandama)
 • Arhiviranje podataka – analogni i digitalni U/I (I/O), pogonski dogadjaji i SOE zapisi
 • Izveštaji i druga štampanja
 • Obrada (procesiranje) "post-mortem" zapisa
 • Rukovanje udvojenim konfiguracijama servera
 • Podrška HMI podsistemima VIEW4
 • Sinhronizacija astronomskog vremena - NTP i GPS podrška
 • Komunikacija sa procesnim (RTU) stanicama (uključujući i opcijsku FEP podrsku)
 • Razmena podataka sa drugim specijalizovanim aplikacionim serverima (npr. DSM sistemom - Distributed Management System)


Funkcionalni blok dijagram servera VIEW4 je prikazan na slici.  Centralni resurs servera "VIEW4 CORE" komunicira sa modulima VIEW4 koji ga okružuju i sa real-time bazom podataka RTDB.  Prikazani moduli predstavljaju integralne delove samog servera, ili se u potpunosti oslanjaju na podršku od strane servera VIEW4 (u zavisnosti od primenjene konfiguracije sistema VIEW4 SCADA).

 

VIEW4 Server Block Diagram