Danas je:   25.09.2018

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija Paket VIEW4 HMI sprega
HMI sprega VIEW4

 

Human-Machine Interface - HMI podsistem predstavlja izuzetno važnu komponentu sistema VIEW4 SCADA - njegova uloga je da obezbedi efikasnu i razumljivu komunikaciju izmedju sistema i korisnika/operatora.  Nemoguće je ostvariti uspešnu kontrolu i upravljanje nekim sistemom, bez prethodno obezbedjene efikasne komunikacije tog sistema sa korisnikom.  Št više, korisnici cene i vrednuju celokupni SCADA sistem u najvećem stepenu na osnovu ovog njegovog dela, HMI podsistema za spregu izmedju sistema i korisnika.  To je sigurno dovoljan razlog da je posvećena posebna pažnja razvoju i realizaciji podsistema HMI u okviru VIEW4 SCADA projekta.

VIEW4 HMI podsistem u potpunosti ispunjava sve uslove potrebne za realizaciju savremenog upravljačkog sistema.  Evo kratkog pregleda nekih od mogućnosti podsistema VIEW4 HMI:

 • Dinamičko grafičko prezentiranje podataka (slike);
 • Liste poslednjih dogadjaja;
 • Liste dogadjaja (razlišiti kriterijumi prezentiranja);
 • Liste alarma;

Alerts List

 • Liste arhiviranih podataka;
 • Liste hronoloških zapisa dogadjaja (SOE liste);
 • Simulacije horizontalnih and verticalnih trend-dijagrama;
 • Trend dijagrami arhiviranih analognih podataka (merenja);
 • Redovni pogonski izveštaji (Normal Operation Analysis - ANP);
 • Grupni izveštaji o analognim podacima (na zahtev);
 • Post-mortem zveštaji;
 • Izveštaji o srednjim vrednostima (na zahtev korisnika);
 • Komunikacija izmedju operatora tokom smena, kao i izmedju smena;
 • Zvušna i svetlosna signalizacija;
 • Statistika opreme za prenos podataka;
 • Stanje/status opreme za prenos podataka;
 • Selectivno prezentiranje podataka;
 • Simulacije sistema;
 • Liste dinamičkih prikaza alarmnih situacija;
 • Različiti nivoi grafičkog prezentiranja podataka (zoom level specification);
 • Stanje/status opreme/hardvera.

 

TS-35kV