Danas je:   21.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija Paket VIEW4 Veb podrška
Veb podrška VIEW4

 

VIEW4 NetVIEW obezbedjuje potrebnu internet veb spregu (tzv. WEB interface) prema sistemu VIEW4 SCADA, a realizovan je kao opcijski programski modul nazvan view4net.  Sam modul je kompatibilan i sa ranijim verzijama sistema VIEW SCADA (medjutim treba imati u vidu da u tom slučaju postoji mogućnost da pojedine najnovije veb karakteristike ostanu neiskorišćene).  Takodje, u potpunosti su primenjeni i svi neophodni koraci u zaštiti podataka: SSL kriptovanje, provera korisnika (user authentication), kontrola IP adresa, nadzor nad "cookies" i "tokens" sadržajima, kao i druge uobičajene zaštite.  Na strani klijenta (client side) NetVIEW je kompatibilan sa svim vrstama uobičajenih internet pretraživača (browser-a): Internet Explorer, Mozilla, Firefox, i drugi.

Netview Data Presentation

Osnovne karakteristike NetVIEW jesu:

 • Globalno prezentiranje podataka
 • Detaljno dinamičko prezentiranje podataka
 • Pristup arhiviranim podacima
 • Pregled i revizija pogonskih dogadjaja
 • Hronološki pregled dogadjaja
 • WEB IPS izveštavanje
 • Analiza podataka
 • Upozorenja i alarmiranja
 • Pregled arhivskih trendova
 • Pregled konfiguracionih podataka
 • Izveštavanje o stanju mreže
 • Ostalo na zahtev