Danas je:   25.09.2018

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas Specifikacija Paket VIEW4 Alati VIEW4
Alati VIEW4

 

Alati VIEW4 obuhvataju širok opseg različitih programa za podršku koji se koriste u konfigurisanju, pripremi i pogonskoj primeni sistema VIEW4 SCADA.

 • Aplikativni konfiguracioni programi
  Postoji više aplikativnih konfiguracionih programa (uobičajeni engleski naziv je: "application configuration utilities", čiju ćemo kraticu "ACU" koristiti u daljem tekstu) koji predstavljaju efikasni, korisniku prilagodjen alat (tzv. "user-friendly") za zadavanje i menjanje potrebnih parametara za rad.  Jedan takav primer je program VIEW4 ICCP ACU , čiji je zadatak specificiranje svih komunikacionih i drugih parametara potrebnih za uspešnu SCADA-SCADA komunikaciju.  Ova komunikacija je ostvarljiva jedino kroz podešavanje niza potrebnih parametara u razmeni podataka, a koji se odnose na: filtriranja podatka, rukovanje prenosnim linijama, izbor podataka koje treba pratiti, uslovljenog prenosa podataka, itd.

ICCP ACU

 • Editori baza podataka
  Editori baza podataka (tzv. DB editori) predstavljaju moćne programske alate za rukovanje kompletnim tabelama podataka, kao i pojedinačnim podacima u okviru tih tabela.  U suštini, DB editori predstavljaju korisnički orijentisane (user-friendly), grafički unapredjene tabelarne editore (tzv. "spreadsheet" editore) prilagodjene specifičnoj organizaciji i strukturi relevantnih baza podataka.  Sam pristup bazama podataka je obezbedjen korišćenjem postojećih ODBC drajvera.  Sistem VIEW4 nudi za ovu svrhu unapredjenu verziju rdbEdit editora.
 • Editori za prezentiranje podataka
  Specijalizovani editori za prezentiranje podataka (tzv. DP editori) podržavaju potpuno vektorsko grafičko prezentiranje podataka i spregu sa odgovarajućim SCADA bazama podataka.  VIEW4 nudi dve unapredjene verzije DP editora:
  - Tkedit – za rukovanje izvornim podacima u kreiranju i modifikovanju grafičkih prikaza (slike, grafiučka pozadina, mape, grafički detalji, itd).
  - Ged – za rukovanje dinamičom prezentacijom akviziranih podataka iz procesa.

DP Editor

 • Editori izveštajnih formulara
  Editor formulara se koristi u kreiranju potrebnih formulara za različite forme izveštavanja, uz automatsko ažuriranje odgovarajućih podataka u izvornoj (source) bazi podataka.  Svi kreirani elementi formulara ("form skeleton") se spašavaju za buduće korišćenje.  Jedan ilustrativni primer takvog formulara predstavlja formular za "Izveštaj o srednjim vrednostima" ("Mean Value Report"), koji danas predstavlja gotovo standardan izveštaj u mnogim primenama.  Za takve potrebe, sistem VIEW4 nudi unapredjeni editor formulara nazvan Genizv.
 • Editori sekvencijalnih komandi
  Skup komandi koje se izvršavaju u nizu (sekvenci) su poznate pod imenom: "sekvencijalne komande".  Svaka naredna komanda u sekvenci je zakašnjena i zavisi od statusa izvršenja predhodne komande.  Algoritam i vreme izvršenja sekvencijalnih komandi je opisan i specificiran u okviru odgovarajuće "recepture za izvršenje sekvencijalnih komandi", ili kraće "recepture sekvencijalne komande".  Editor sekvencijalnih komandi sistema VIEW4 se zove EdGkom i on omogućuje:
  - Kreiranje i modifikovanje receptura sekvencijalnih komandi
  - Specificiranje vremena izvršenja sekvencijalnih komandi
  - Specificiranje svih kontrolno/upravljačkih parametara
  - Online nadzor izvršenja sekvencijalnih komandi

CS Editor

 • Task menadžeri
  Task menadžeri (Task Manager-i) predstavljaju moćne programske alate za online nadzor i kontrolu programa koji se izvršavaju tokom rada sistema VIEW4 SCADA.  Oni omogućuju pregled stvarnog stanja programskog okruženja sistema, u bilo kom trenutku.  Istovremeno, omogućuju nadzor i kontrolu izvršenja pojedinačnih programa, odnosno odgovarajućih procesa, uključujući i mogućnost prekida njihovog izvršenja.  Task menadžeri su posebno korisni u traženju i utvrdjivanju uzroka eventualnih problema u radu, kao i merenja performansi sistema.  Postojeći VIEW4 task menadžer je u potpunosti prilagodjen programskom okruženju sistema VIEW4 SCADA, i oslanja se na sistemske programske alate operativnog sistema Linux i prateće komandne interpretere (shell i druge).