Danas je:   21.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik VIEW4 aplikacije.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

Sistemi ATLAS
Drugi srodni IMP program: Sistemi ATLAS (ATLAS-MAX i pikoATLAS) obezbedjuje potrebnu RTU i PLC infrastrukturu za realizaciju upravljačkih VIEW sistema

Vi ste ovde:     VIEW za vas
VIEW4 demo

Za detaljnije upoznavanje sa VIEW4 SCADA sistemom, na raspolaganju je besplatni VIEW4 demo(link za download).  

Za rad aplikacije je neophodan Linux operativni sistem. Po raspakivanju view4demo.zip fajla dobijaju se folderi view4-server-packages-x86_64, rhel6.2-additional-packages-x86_64 i jhmi/view4installer u kojima se nalaze instalacioni skript fajlovi: installView4.sh, installPackages.sh i install.sh, respektivno. Potrebno je izvrsiti svaki od ova 3 skript fajla posebno (npr. ako se nalazimo u jhmi/view4installer, treba izvrsiti komandu: ./install.sh).